Flaga UE Logo Leader Logo LGD Zielony Wierzhołek Śląska Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju

Szanowni Państwo!

Ponieważ jesteśmy już w końcowej fazie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 pojawiła się konieczność przeprowadzenia aktualizacji LSR. Grupa Robocza w składzie Mariusz Mandat – przewodniczący Rady, Marcin Świerczyński – kierownik biura LGD oraz Lesław Siedlak – specjalista ds. realizacji i monitoringu Lokalnej Strategii Rozwoju przeprowadziła badanie poziomu realizacji LSR na podstawie mierzalnych i weryfikowalnych wskaźników celów LSR opierając się na dotychczasowej realizacji przedsięwzięć, zaistniałych zmianach prawnych oraz wytycznych. W wyniku analizy i oceny danych oraz w związku z licznymi uwagami i oczekiwaniami wyrażanymi przez przedstawicieli jednostek sektora finansów publicznych, przedsiębiorców i potencjalnych wnioskodawców podczas konsultacji w biurze LGD wypracowano stanowisko, które zawiera propozycję zmian Lokalnej Strategii Rozwoju. Projekt zmian przedstawionych w stanowisku zostanie przedłożony Zarządowi Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” i po akceptacji przedstawiony na Walnym Zebraniu Członków, które odbędzie się 02 lipca 2020 r.

Poniżej znajdą Państwo link do wspomnianego stanowiska wraz z projektowanymi zmianami w LSR. Prosimy o zapoznanie się z tymi dokumentami oraz o wypełnienie ankiety. Wypełnioną ankietę proszę przesłać mejlowo na adres  (najlepiej do dnia 30.06.2020 r.). Uwagi zebrane z ankiet będą pomocne przy ustaleniu ostatecznego kształtu zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.

 

Stanowisko Grupy Roboczej dotyczące zmian w LSR:

PDFStanowisko Grupy Roboczej 24.06.2020.pdf
 

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania Zielony Wierzchołek Śląska na lata 2014-2020 (LSR):

PDFZałącznik nr 1 - LSR_2014-2020_wersja w euro 16.06.2020r.pdf
 

Ankieta dotycząca proponowanych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Zielony Wierzchołek Śląska na lata 2014-2020:

DOCXFormularz uwag i propozycji zmian w LSR.docx
PDFFormularz uwag i propozycji zmian w LSR.pdf

 

___________________________________________________________________________________________________________________

 

Zapraszamy Państwa również do oceny funkcjonowania LGD oraz badania poziomu satysfakcji mieszkańców (ocena jakości życia na obszarze LGD)

W związku z monitorowaniem realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, Zarząd LGD "Zielony Wierzchołek Śląska" zwraca się również z prośbą skierowaną do mieszkańców obszaru objętego LSR o wypełnienie załączonych ankiet w celu zbadania poziomu satysfakcji i jakości w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażania operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

DOCXAnkieta - Ocena funkcjonowania LGD_06-2020.docx
PDFAnkieta - Ocena funkcjonowania LGD_06-2020.pdf


DOCXAnkieta - Poziom satysfakcji mieszkańców_06-2020.docx
PDFAnkieta - Poziom satysfakcji mieszkańców_06-2020.pdf


Wypełnione ankiety poświęcone ocenie funkcjonowania LGD oraz badaniu poziomu satysfakcji mieszkańców (ocena jakości życia na obszarze LGD) prosimy przesłać mejlowo na adres  (najlepiej do dnia 30.06.2020 r.).

Uwagi zebrane z ankiet będą również pomocne przy ustaleniu ostatecznego kształtu zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.

 

- dziękujemy za poświęcony czas.