Flaga UE Logo Leader Logo LGD Zielony Wierzhołek Śląska Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Wyniki naborów

  • Rada LGD "Zielony Wierzchołek Śląska" na posiedzeniu w dniu 24.10.2023 rok oceniła i wybrała do finansowania wnioski o przyznanie pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach naboru nr 1/2023.

  • Rada LGD na posiedzeniu w dniu 25.07.2023 r. oceniła i wybrała do finansowania wnioski o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach projektu grantowego:  PROMOCJA TURYSTYCZNA wskazanego w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” na lata 2014-2020 (LSR), cel szczegółowy 1.1 Rozwój turystyki, w tym agroturystyki i turystyki kulturowej – rozbudowa bazy i infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej np. szlaków rowerowych i edukacyjnych, rozwój rozpoznawalnych produktów turystycznych; skuteczna promocja, przedsięwzięcie 1.1.3 Promocja turystyczna oraz OCHRONA ZASOBÓW DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO I KULTUROWO-HISTORYCZNEGO wskazanego w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” na lata 2014-2020 (LSR), cel szczegółowy 2.1 Ochrona zasobów dziedzictwa przyrodniczego i kulturowo-historycznego terenu oraz poprawa infrastruktury i świadomości w zakresie ochrony środowiska, a także przeciwdziałaniu zmianom klimatu – rozwój kanalizacji, redukcja niskiej emisji m.in. poprzez rozwój prosumenckich źródeł energii odnawialnejprzedsięwzięcie 2.1.1 Ochrona zasobów dziedzictwa przyrodniczego i kulturowo-historycznego. 

  • Rada LGD "Zielony Wierzchołek Śląska" w dniu 12-04-2023 r. dokonała rozpatrzenia uzupełnień dotyczących naborów: INKUBATOR PRZETWÓRSTWA LOKALNEGO (nabór 1/2022)ROZPOCZYNANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  (nabór 2/2022); ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (nabór 3/2022); ROZWÓJ INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ (nabór 4/2022)  oraz ROZWÓJ INFRASTRUKTURY REKREACYJNO-TURYSTYCZNEJ (nabór 5/2022).

  • Rada LGD na posiedzeniu w dniu 28.09.2022 r. oceniła i wybrała do finansowania wnioski o przyznanie pomocy na operacje w zakresie przedsięwzięcia:  2.2.1 ROZWÓJ INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ skazanego w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” na lata 2014-2020 (LSR), cel szczegółowy 2.2 Rozwój oferty spędzania wolnego czasu oraz
    integracja i aktywizacja mieszkańców obszaru LGD w tym poprzez działania edukacyjno-wychowawcze w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”  oraz  1.1.1 ROZWÓJ INFRASTRUKTURY REKREACYJNO-TURYSTYCZNEJ wskazanego w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” na lata 2014-2020 (LSR), cel szczegółowy 1.1 Rozwój turystyki, w tym agroturystyki i turystyki kulturowej – rozbudowa bazy i infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej np. szlaków rowerowych i edukacyjnych, rozwój rozpoznawalnych produktów turystycznych; skuteczna promocja w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

  • Rada LGD na posiedzeniu w dniu 26.09.2022 r. oceniła i wybrała do finansowania wnioski o przyznanie pomocy na operacje w zakresie przedsięwzięcia: 1.3.2 ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ wskazanego w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” na lata 2014-2020 (LSR), cel szczegółowy 1.3 Rozwój przedsiębiorczości – wykreowanie nowych działalności gospodarczych, rozwój innowacji w przedsiębiorstwach, rozwój współpracy przedsiębiorstw ze sobą w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

  • Rada LGD na posiedzeniu w dniu 12.09.2022 r. oceniła i wybrała do finansowania wnioski o przyznanie pomocy na operacje w zakresie przedsięwzięcia:1.4.1 INKUBATOR PRZETWÓRSTWA LOKALNEGO (nabór 1/2022); 1.3.1 ROZPOCZYNANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  (nabór 2/2022) wskazanego w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” na lata 2014-2020 (LSR), cel szczegółowy 1.4 Rozwój lokalnych, tradycyjnych produktów żywnościowych w tym współpracy rolników ze sobą (grupy producenckie); rozwój rolnictwa ekologicznego i drobnego przetwórstwa rolno-spożywczego; innowacyjne wykorzystanie gruntów rolnych oraz 1.3 Rozwój przedsiębiorczości – wykreowanie nowych działalności gospodarczych, rozwój innowacji w przedsiębiorstwach, rozwój współpracy przedsiębiorstw ze sobą w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.