Flaga UE Logo Leader Logo LGD Zielony Wierzhołek Śląska Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji LSR, procedur wyboru operacji oraz regulaminu konkursu grantowego

 

Szanowni Państwo!

Po przeprowadzeniu analizy otoczenia prawnego związanego z funkcjonowaniem LGD i wdrażaniem LSR powstała konieczność zmiany Regulaminu Konkursu Grantowego na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Projektów Grantowych w ramach PROW 2014-2020, Procedury oceny i wyboru operacji własnych LGD, Procedur oceny i wyboru operacji oraz aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania Zielony Wierzchołek Śląska na lata 2014-2020. W związku z powyższym w oparciu o dokumenty prawne oraz Wytyczne Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 6/4/2017 oraz 5/3/2017 a także na podstawie Podręcznika monitoringu i ewaluacji Lokalnych Strategii Rozwoju pojawiła się konieczność przeprowadzenia aktualizacji przedmiotowych dokumentów.

W tym celu Zarząd LGD powołał Grupę Roboczą w składzie: przewodniczący Mariusz Mandat – przewodniczący Rady, Marcin Świerczyński – kierownik biura LGD oraz Lesław Siedlak – specjalista ds. realizacji i monitoringu LSR. Zadaniem Grupy była analiza stanu prawnego, zebranie uwag i wniosków zgłaszanych podczas szkoleń i konsultacji a także badanie poziomu realizacji LSR na podstawie mierzalnych i weryfikowalnych wskaźników celów LSR. W wyniku analizy danych wypracowano stanowisko, które zawiera propozycję zmian Lokalnej Strategii Rozwoju, procedur oceny i wyboru operacji i regulaminu konkursu grantowego. Projekt zmian przedstawionych w stanowisku został przedłożony Zarządowi LGD a następnie przekazany do dalszych konsultacji.

Poniżej znajdą Państwo link do wspomnianego stanowiska oraz dokumentów z proponowanymi zmianami. Prosimy o zapoznanie się z dokumentami oraz o wypełnienie podpiętej Ankiety. Wypełnioną Ankietę prosimy przesłać na adres email: lub złożyć osobiście w biurze LGD „Zielony Wierzchołek Śląska” w Kłobucku przy ul. Staszica 12. Uwagi zebrane z ankiet będą pomocne przy ustaleniu ostatecznego kształtu zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju i pozostałych dokumentach.

 

Spotkanie konsultacyjne

Jednocześnie zapraszamy Państwa do aktywnego uczestnictwa w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym proponowanych zmian, które odbędzie się 6 grudnia 2017 roku w GOK we Wręczycy Wielkiej - początek spotkania o godzinie 16:00.

 

Stanowisko Grupy Roboczej dotyczące zmian w LSR i lokalnych kryteriach wyboru projektów:

PDFStanowisko Grupy Roboczej ds. aktualizacji LSR_27-11-2017.pdf (1,94MB)
 

 

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania Zielony Wierzchołek Śląska na lata 2014-2020 (LSR):

 

PDFLSR_2014-2020 _ 11-12-2017 do konsultacji.pdf (2,48MB)


PDFLSR_2014-2020 _ 10-12-2017 do konsultacji.pdf (2,47MB)
 

 

Procedura oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD:

 

PDFProcedura oceny i wyboru operacji innych niż LGD_KONSULTACJE_12-12-2017.pdf (965,46KB)
 

PDFProcedura oceny i wyboru operacji innych niż LGD_KONSULTACJE_27-11-2017.pdf (424,75KB)
 

 

Procedura oceny i wyboru operacji własnych LGD w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020:

PDFProcedura oceny i wyboru operacji własnych LGD_KONSULTACJE_27-11-2017.pdf (128,42KB)
 

 

Regulamin Konkursu Grantowego na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Projektów Grantowych w ramach PROW 2014-2020:

PDFRegulamin Konkursu Grantowego_KONSULTACJE_27-11-2017.pdf (434,98KB)
 

 

Ankieta dotycząca proponowanych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Zielony Wierzchołek Śląska na lata 2014-2020:

PDFAnkieta dotycząca proponowanych zmian_27-11-2017L.pdf (92,10KB)
DOCXAnkieta dotycząca proponowanych zmian_27-11-2017L.docx (66,73KB)