Flaga UE Logo Leader Logo LGD Zielony Wierzhołek Śląska Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Zapraszamy Członków LGD

 

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” zaprasza na WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW, które odbędzie się w dniu 13 grudnia 2017 r. w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Kłobucku (ul. Zamkowa 6), o godz. 15.45 - I termin, o godz. 16.00 - II termin

 

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie Zebrania, powitanie Członków.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 4. Przedstawienie  stanowiska Grupy Roboczej ws. zmian LSR, Regulaminu Konkursu Grantowego oraz Procedur Oceny i  Wyboru Operacji.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w LSR.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Konkursu Grantowego na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Projektów Grantowych w ramach PROW 2014-2020.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Procedurze oceny i wyboru operacji własnych LGD w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Procedurze oceny i wyboru w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD.
 9. Przedstawienie zmian w Regulaminie Rady.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady.
 11. Przedstawienie harmonogramu naboru wniosków na rok 2018.
 12. Dyskusja, zapytania i wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad.

                                W imieniu Zarządu LGD Prezes Witold Łacny

 

Proponowane zmiany:

www.lgd-klobuck.pl/116/konsultacje-spoleczne-dotyczace-aktualizacji-lsr-procedur-wyboru-operacji-oraz-regulaminu-konkursu-grantowego.html

PDFRegulamin Rady zm_05-12-2017v1 robocza.pdf (115,98KB)