Flaga UE Logo Leader Logo LGD Zielony Wierzhołek Śląska Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

O nas

Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” (LGD) jest dobrowolnym, trwałym i samorządnym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. LGD jest partnerstwem trójsektorowym, które tworzą organizacje pozarządowe, osoby fizyczne i jednostki samorządu terytorialnego.

LGD powstała w 2006 r. w ramach Schematu I Pilotażowego Programu Leader+ PROW 2004-2006.

 • 26 lutego 2006 r. jako stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym.
 • 25 marca 2006 r. na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu członków wybrano Zarząd, Radę i Komisję Rewizyjną. W skład Zarządu weszło 9 osób (prezes, wiceprezes, skarbnik i 6 członków), reprezentujących partnerów społecznych, gospodarczych i publicznych.
 • 8 lutego 2007 r. w ramach Schematu II Pilotażowego Programu Leader+ została podpisana z FAPA umowa na realizację projektu pn. „Rozwój i promocja Zielonego Wierzchołka Śląska w oparciu o lokalne produkty oraz zasoby naturalne i kulturowe”. Projekt realizowany był do kwietnia 2008 r.
 • Drugie półrocze 2008 r. to czas prac związanych z przygotowaniem lokalnej strategii rozwoju, dokumentu niezbędnego do ubiegania się od dofinansowanie działań podejmowanych poprzez społeczność lokalną w ciągu najbliższych pięciu lat.
 • W grudniu 2008 r. opracowana Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru „Zielonego Wierzchołka Śląska” została przyjęta przez Walne Zebranie członków.
 • 15 stycznia 2009 r. Zarząd LGD złożył w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego wniosek na „Wybór lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach PROW 2007-2013”.
 • 22 maja2009 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach prezes Zarządu LGD wraz ze skarbnikiem podpisali umowę o warunkach i sposobie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, która zaplanowana jest na lata 2009-2015

Cele LGD

LGD „Zielony Wierzchołek Śląska” działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, z uwzględnieniem ochrony oraz promocji środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno-kulturowych, rozwoju turystyki oraz popularyzacji i rozwoju produkcji wyrobów regionalnych.

Głównymi celami statutowymi Stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, a w szczególności:

 • opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR ) na terenie działania LGD,
 • podejmowanie i wspieranie działań na rzecz realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju,
 • promocja obszarów wiejskich położonych na obszarze LGD,
 • mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich,
 • upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich. 

Członkowie LGD „Zielony Wierzchołek Ślaska”

Lokalna Grupa Działania jest partnerstwem trójsektorowym:

 • sektor społeczny reprezentują osoby fizyczne i stowarzyszenia,
 • sektor gospodarczy reprezentują przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą,
 • sektor publiczny reprezentuje dziewięć gmin tworzących obszar LGD: Blachownia, Kłobuck, Krzepice, Lipie, Opatów, Panki, Popów, Przystajń, Wręczyca Wielka oraz Starostwo Powiatowe w Kłobucku.

Na koniec 2008 r. LGD liczyła 73 członków, w tym sektor społeczny reprezentowany był przez 52 członków, gospodarczy – 14 członków, sektor publiczny – 9 członków tj. wszystkie gminy z obszaru działania LGD oraz powiat kłobucki.

 Już dziś możesz mieć wpływ na to co dzieje się wokół Ciebie!