Flaga UE Logo Leader Logo LGD Zielony Wierzhołek Śląska Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Zapraszamy do udziału w warsztacie refleksyjnym

 

 

ZAPROSZENIE NA WARSZTAT REFLEKSYJNY

(ewaluacja wewnętrzna)

 

Serdecznie zapraszamy mieszkańców, naszych członków i beneficjentów oraz członków organów stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Zielony Wierzchołek Śląska" do wzięcia udziału w warsztacie refleksyjnym, który odbędzie się w dniu: 21.02.2019 r. od godziny 16:00, w Restauracji „Pod grzybkiem” ul. Piwna 7 w Zawadach gm. Popów.

 

Planowany czas trwania warsztatu: około 5 godzin.

W ramach planu warsztatu przewidziana jest dyskusja dotycząca co najmniej poniższych pytań:

 

a) Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?

b) W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?

c) W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?

d) W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się 
do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?

e) Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii?

f) Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?

g) Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?

h) Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?

 

Warsztaty zostaną przeprowadzone przez eksperta z firmy badawczej

i konsultingowej OMIKRON Badania w Warszawie Pana Mariusza Wachowicza.

 

Z uwagi na kwestie organizacyjne serdecznie prosimy o potwierdzenie udziału w wyżej wymienionym warsztacie w terminie do 15 lutego 2019 r. (piątek) drogą e-mail:  bądź telefonicznie pod nr tel. 34 317-25-30.

 

 

SCENARIUSZ (HARMONOGRAM) WARSZTATU REFLEKSYJNEGO

 

 1. Przywitanie i wprowadzenie

 

 1. Prezentacja postępu finansowego i rzeczowego

Dyskusja nt.: Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?

 • Jeżeli nie, to czy poziom realizacji może negatywnie wpłynąć na realizację celów LSR?
 • Jakie można wskazać przyczyny odstępstw od planu?
 • Jakie działania można podjąć, by uniknąć ich w kolejnym roku?

 

 1. Prezentacja postępu realizacji wskaźników LSR

Dyskusja nt.: Czy przyjęty system wskaźników sprawdza się i dostarcza wszystkich potrzebnych informacji?

 • Czy zbierane dane są wiarygodne a źródła trafne?
 • Jeśli nie, to jakie zmiany można wprowadzić na tym etapie?

 

 1. Prezentacja postępów w realizacji procesu naborów wniosków

Dyskusja nt.:  Czy jakość projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych jest zadowalająca? W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?

 • W jakich obszarach tematycznych jakość wniosków budzi wątpliwość?
 • Jeżeli nie, to jak odbije się to na realizacji celów LSR?
 • Co można zrobić, by podnieść jakość wniosków?

W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?

 • Jakie zmiany w sytuacji społeczno-gospodarczej nastąpiły i mogą mieć wpływ na dezaktualizację LSR?
 • Czy widać zróżnicowania potrzeb między poszczególnymi gminami? Jakie i jak można na nie zareagować?

W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?

 • Czy są jednoznaczne, obiektywne, czy pozwalają wybrać najlepsze wnioski?
 • Czy wnioskodawcy zgłaszają wątpliwości odnośnie kryteriów, jakie?
 • Co można zrobić, żeby poprawić katalog kryteriów?

Czy procedury naboru, wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?

 • Jakie zmiany można wprowadzić w procedurach na tym etapie, by podnieść ich użyteczność?

 

 1. Prezentacja dotycząca funkcjonowania biura LGD

Dyskusja nt.: Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?

 

 1. Podsumowanie

Dyskusja nt.: Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?

Inne zagadnienia związane z procesem realizacji LSR;

Sposób wykorzystania rekomendacji.

 

 

Dla wszystkich zainteresowanych poniżej umieszczamy prezentację, która zostanie wykorzystana do przedstawienia postępu finansowego i rzeczowy LSR, funkcjonowania LGD i biura stowarzyszenia oraz sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru LGD. Wszystkie dodatkowe informacje dotyczące badanego okresu są dostępne w biurze LGD w Kłobucku, ul. Staszica 12. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zestawieniem danych za badany okres i aktywne uczestnictwo w warsztacie.

 

PDFWarsztat refleksyjny_21-02-2019.pdf (649,18KB)