Flaga UE Logo Leader Logo LGD Zielony Wierzhołek Śląska Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Zapraszamy do udziału w warsztacie refleksyjnym

UWAGA!

Udział w warsztacie refleksyjnym nie jest punktowany w lokalnych kryteriach wyboru projektów w ramach działania 19.2 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER” w ramach ogłaszanych konkursów.

 

 

ZAPROSZENIE NA WARSZTAT REFLEKSYJNY

(ewaluacja wewnętrzna)

 

 

Serdecznie zapraszamy mieszkańców, samorządowców, naszych członków i beneficjentów oraz członków organów stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Zielony Wierzchołek Śląska" do wzięcia udziału w warsztacie refleksyjnym, który odbędzie się w dniu: 25.02.2020 r. od godziny 16:00 w Kłobucku - Aleksandra Cafe ul. Rynek im. Jana Pawła II nr 1.

 

Planowany czas trwania warsztatu: około 5 godzin.

W ramach planu warsztatu przewidziana jest dyskusja dotycząca co najmniej poniższych pytań:

 

a) Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?

b) W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?

c) W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?

d) W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się 
do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?

e) Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii?

f) Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?

g) Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?

h) Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?

 

Warsztaty zostaną przeprowadzone przez eksperta z firmy badawczej

i konsultingowej OMIKRON Badania w Warszawie Pana Mariusza Wachowicza.

 

Z uwagi na kwestie organizacyjne serdecznie prosimy o potwierdzenie udziału w warsztacie w terminie do 21 lutego 2019 r. (piątek) drogą e-mail:  bądź telefonicznie pod nr tel. 34 317-25-30.

 

 

SCENARIUSZ (HARMONOGRAM) WARSZTATU REFLEKSYJNEGO

 

 1. Przywitanie i wprowadzenie

 

 1. Prezentacja postępu finansowego i rzeczowego

Dyskusja nt.: Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?

 • Jeżeli nie, to czy poziom realizacji może negatywnie wpłynąć na realizację celów LSR?
 • Jakie można wskazać przyczyny odstępstw od planu?
 • Jakie działania można podjąć, by uniknąć ich w kolejnym roku?

 

 1. Prezentacja postępu realizacji wskaźników LSR

Dyskusja nt.: Czy przyjęty system wskaźników sprawdza się i dostarcza wszystkich potrzebnych informacji?

 • Czy zbierane dane są wiarygodne a źródła trafne?
 • Jeśli nie, to jakie zmiany można wprowadzić na tym etapie?

 

 1. Prezentacja postępów w realizacji procesu naborów wniosków

Dyskusja nt.:  Czy jakość projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych jest zadowalająca? W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?

 • W jakich obszarach tematycznych jakość wniosków budzi wątpliwość?
 • Jeżeli nie, to jak odbije się to na realizacji celów LSR?
 • Co można zrobić, by podnieść jakość wniosków?

W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?

 • Jakie zmiany w sytuacji społeczno-gospodarczej nastąpiły i mogą mieć wpływ na dezaktualizację LSR?
 • Czy widać zróżnicowania potrzeb między poszczególnymi gminami? Jakie i jak można na nie zareagować?

W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?

 • Czy są jednoznaczne, obiektywne, czy pozwalają wybrać najlepsze wnioski?
 • Czy wnioskodawcy zgłaszają wątpliwości odnośnie kryteriów, jakie?
 • Co można zrobić, żeby poprawić katalog kryteriów?

Czy procedury naboru, wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?

 • Jakie zmiany można wprowadzić w procedurach na tym etapie, by podnieść ich użyteczność?

 

 1. Prezentacja dotycząca funkcjonowania biura LGD

Dyskusja nt.: Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?

 

 1. Podsumowanie

Dyskusja nt.: Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?

Inne zagadnienia związane z procesem realizacji LSR;

Sposób wykorzystania rekomendacji.

 

Serdecznie zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w warsztacie.

 

_________________________________________________________________________________________________________________

O prowadzącym warsztat:

Mariusz Wachowicz

Socjolog, absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Jest aktywnym badaczem społecznym od 2000 r. Specjalizuje się w ewaluacji oraz projektach dotyczących satysfakcji, badaniach organizacji oraz badaniach służących budowaniu dokumentów strategicznych. Ma duże doświadczenie w projektach związanych z społecznościami lokalnymi i samorządami. Założyciel Stowarzyszenia na Rzecz Propagowania Badań Społecznych OMIKRON. Koordynował międzynarodowe projekty badawcze. Od 2008 roku aktywnie współpracuje ze Związkiem Powiatów Polskich przy realizacji projektów badawczych wśród Jednostek Samorządu Terytorialnego. Badania społeczne w Lokalnych Grupach Działania zaowocowały zaangażowaniem w tematykę rozwoju obszarów wiejskich.
W 2015 roku opracował aplikację zajmującą się kompleksową obsługą procesu naboru operacji w LGD. Aplikacja OMIKRON Nabory funkcjonuje w 97 LGD na terenie całego kraju, do tej pory ogłoszono na platformie 800 naborów na przedsięwzięcia w ramach PROW, EFS i EFRR.
W związku z wdrażaniem aplikacji zorganizował i przeprowadził szkolenia z zakresu realizacji zadań w ramach PROW na lata 2014-2020 r. W szkoleniach szczególnie uwzględniona została tematyka organizacji pracy biura, zasad ubiegania się o wsparcie, zasad wypełniania dokumentacji aplikacyjnej, biznesplanu, monitoringu i ewaluacji procesu wdrażania LSR. W trzech dwudniowych szkoleniach udział wzięło 21 LGD (około 130 pracowników).
Doświadczenie szkoleniowe w zasadniczej mierze wynika z indywidualnych szkoleń prowadzonych w ramach wdrażania aplikacji OMIKRON Nabory.
W ramach wdrażania aplikacji OMIKRON Nabory przeprowadził 85 jednodniowych szkoleń w siedzibach LGD (zarówno wśród pracowników, jak i członków Rady LGD). Łącznie doświadczenie z tego zakresu wynosi około 600 godzin szkoleniowych. W szkoleniach udział wzięło około 300 pracowników LGD oraz około 1 000 członków Rad oceniających.
OMIKRON Badania jest firmą badawczą i konsultingową. Pomagamy identyfikować problemy, znajdować informacje niezbędne do wyznaczenia optymalnej drogi ich rozwiązania oraz wypracowywać i wdrażać rekomendacje. Do zdobywania wiedzy stosujemy metody socjologiczne wzbogacone o zaawansowane narzędzia informatyczne ułatwiające gromadzenie, analizę i interpretację danych. Obecnie koncentrujemy się na ewaluacji inicjatyw, programów i projektów realizowanych w edukacji i administracji (szczególnie samorządowej). Opracowujemy projekty ewaluacji, prowadzimy badania, analizujemy wyniki, proponujemy i wdrażamy rozwiązania. Nie stronimy jednak od innych badań społecznych, korzystamy z arsenału narzędzi socjologicznych oraz bogatego doświadczenia badawczego gromadzonego w ramach różnorodnych projektów społecznych, instytucjonalnych i biznesowych. Nie obce są dla nas zagadnienia informatycznego wsparcia działalności instytucji, czego efektem jest powstanie Aplikacji Omikron Nabory umożliwiającej całościową obsługę przyjmowania, oceny i realizacji operacji realizowanych w LGD.