Flaga UE Logo Leader Logo LGD Zielony Wierzhołek Śląska Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków

 

Z A P R O S Z E N I E

 

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierzchołek Śląska”

zaprasza na

SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE WALNE  ZEBRANIE  CZŁONKÓW,

które odbędzie się w dniu  2 lipca 2020 r.

w Blachowni, Centrum Aktywności Obywatelskiej ul. Sienkiewicza 16

o godz. 17.00 - I termin, o godz. 17.15 - II termin

 

Porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania, powitanie Członków.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania.

4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2019 wraz z omówieniem sprawozdania finansowego za rok 2019.

6. Podjęcie Uchwały zatwierdzającej bilans rachunku zysków i strat za 2019 r.

7. Podjęcie Uchwały o udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2019.

8. Przedstawienie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Zielony Wierzchołek Śląska”.

9. Dyskusja.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Zielony Wierzchołek Śląska”.

11. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.

12. Wybory uzupełniające do Rady (organ decyzyjny).

13. Podjęcie uchwały o wyborze nowego Członka Rady.

14. Pytania i wolne wnioski.

15. Zamknięcie zebrania.                                                            

 

W imieniu Zarządu LGD

Prezes Witold Łacny

 

 

Ważne:

Z uwagi na wciąż trwającą sytuację epidemiczną w kraju i regionie w związku z COVID 19, uprzejmie prosimy o rozważenie uczestnictwa w Walnym zebraniu TYLKO jednej osoby reprezentującej członka LGD "Zielony Wierzchołek Śląska", gdyż zgodnie z § 21, pkt 3 statutu LGD „Zielony Wierzchołek Śląska” każdemu członkowi organizacji przysługuje jeden głos. Dotyczy to w szczególności jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych i innych osób prawnych.

Prosimy aby każdy uczestnik posiadał środki ochrony (maseczki, rękawiczki jednorazowe) zgodnie z wymogami.

Przy podpisywaniu listy obecności prosimy o zachowanie wskazanego odstępu pomiędzy osobami.

Bardzo prosimy o zgłoszenie obecności/nieobecności na WZC telefonicznie pod numer 34 3172530 lub mailem na adres w terminie do 30 czerwca 2020 r.