Flaga UE Logo Leader Logo LGD Zielony Wierzhołek Śląska Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju

Szanowni Państwo!

Ponieważ jesteśmy już w końcowej fazie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 pojawiła się konieczność przeprowadzenia aktualizacji LSR. Grupa Robocza w składzie Mariusz Mandat – przewodniczący Rady, Marcin Świerczyński – kierownik biura LGD oraz Lesław Siedlak – specjalista ds. realizacji i monitoringu Lokalnej Strategii Rozwoju przeprowadziła badanie poziomu realizacji LSR na podstawie mierzalnych i weryfikowalnych wskaźników celów LSR opierając się na dotychczasowej realizacji przedsięwzięć, zaistniałych zmianach prawnych oraz wytycznych. W wyniku analizy i oceny danych oraz w związku z licznymi uwagami i oczekiwaniami wyrażanymi przez przedstawicieli jednostek sektora finansów publicznych, przedsiębiorców i potencjalnych wnioskodawców podczas konsultacji w biurze LGD wypracowano stanowisko, które zawiera propozycję zmian Lokalnej Strategii Rozwoju. Projekt zmian przedstawionych w stanowisku zostanie przedłożony Zarządowi Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” i po akceptacji przedstawiony na Walnym Zebraniu Członków, które odbędzie się 02 lipca 2020 r.

Poniżej znajdą Państwo link do wspomnianego stanowiska wraz z projektowanymi zmianami w LSR. Prosimy o zapoznanie się z tymi dokumentami oraz o wypełnienie ankiety. Wypełnioną ankietę proszę przesłać mejlowo na adres  (najlepiej do dnia 30.06.2020 r.). Uwagi zebrane z ankiet będą pomocne przy ustaleniu ostatecznego kształtu zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.

 

Stanowisko Grupy Roboczej dotyczące zmian w LSR:

PDFStanowisko Grupy Roboczej 24.06.2020.pdf (135,14KB)
 

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania Zielony Wierzchołek Śląska na lata 2014-2020 (LSR):

PDFZałącznik nr 1 - LSR_2014-2020_wersja w euro 16.06.2020r.pdf (2,88MB)
 

Ankieta dotycząca proponowanych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Zielony Wierzchołek Śląska na lata 2014-2020:

DOCXFormularz uwag i propozycji zmian w LSR.docx (120,27KB)
PDFFormularz uwag i propozycji zmian w LSR.pdf (597,89KB)

 

___________________________________________________________________________________________________________________

 

Zapraszamy Państwa również do oceny funkcjonowania LGD oraz badania poziomu satysfakcji mieszkańców (ocena jakości życia na obszarze LGD)

W związku z monitorowaniem realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, Zarząd LGD "Zielony Wierzchołek Śląska" zwraca się również z prośbą skierowaną do mieszkańców obszaru objętego LSR o wypełnienie załączonych ankiet w celu zbadania poziomu satysfakcji i jakości w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażania operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

DOCXAnkieta - Ocena funkcjonowania LGD_06-2020.docx (123,60KB)
PDFAnkieta - Ocena funkcjonowania LGD_06-2020.pdf (519,04KB)


DOCXAnkieta - Poziom satysfakcji mieszkańców_06-2020.docx (122,54KB)
PDFAnkieta - Poziom satysfakcji mieszkańców_06-2020.pdf (523,47KB)


Wypełnione ankiety poświęcone ocenie funkcjonowania LGD oraz badaniu poziomu satysfakcji mieszkańców (ocena jakości życia na obszarze LGD) prosimy przesłać mejlowo na adres  (najlepiej do dnia 30.06.2020 r.).

Uwagi zebrane z ankiet będą również pomocne przy ustaleniu ostatecznego kształtu zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.

 

- dziękujemy za poświęcony czas.