Flaga UE Logo Leader Logo LGD Zielony Wierzhołek Śląska Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Dotacje na spółdzielnie socjalne

Nabór dokumentów na tworzenie miejsc pracy w nowych przedsiębiorstwach społecznych – nowych spółdzielniach socjalnych zakładanych przez osoby fizyczne lub osoby prawne zostanie przeprowadzony w terminie od 10.10.2016 – 28.10.2016.

O utworzenie spółdzielni socjalnej mogą ubiegać się:

  • osoby fizyczne planujące utworzenie spółdzielni socjalnej osób fizycznych zgodnie z art. 4 pkt. 1 Ustawy o spółdzielniach socjalnych;
  • osoby prawne planujące utworzenie spółdzielni socjalnej osób prawnych zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt. 2 i 3 Ustawy o spółdzielniach socjalnych.

Dotacja jest przyznawana na stworzenie miejsca pracy dla:

  • osób bezrobotnych, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zakwalifikowanych do III profilu pomocy zgodnie z tą ustawą;
  • osób, o których mowa w art. 2 pkt 1a i 1b ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym tj. absolwentów centrum integracji społecznej lub klubu integracji społecznej;
  • osób niepełnosprawnych, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Więcej informacji : http://jowes.pl/events/nabor-dokumentow-dotacje-na-spoldzielnie-socjalne