Flaga UE Logo Leader Logo LGD Zielony Wierzhołek Śląska Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków

Z A P R O S Z E N I E

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierzchołek Śląska”

zaprasza na

SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZE  WALNE  ZEBRANIE  CZŁONKÓW,

które odbędzie się w dniu  19 sierpnia 2021 r.

w Blachowni, Centrum Aktywności Obywatelskiej, ul. Sienkiewicza 16

o godz. 17.00 - I termin, o godz. 17.15 - II termin

 

Porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania, powitanie Członków.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania.

4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2020 wraz z omówieniem sprawozdania finansowego za rok 2020.

6. Podjęcie Uchwały zatwierdzającej bilans rachunku zysków i strat za 2020 r.

7. Podjęcie Uchwały o udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2020.

8. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

9. Wybór Zarządu.

10. Wybór Komisji Rewizyjnej.

11. Wybór Rady (organu decyzyjnego).

12. Dyskusja, zapytania i wolne wnioski.

13. Zamknięcie obrad.                 

                                                  W imieniu Zarządu LGD  

                                                                   Prezes Witold Łacny

PDFSkład oraz zasady wyboru organów Stowarzyszenia LGD Zielony Wierzchołek Śląska.pdf (419,88KB)
PDFSprawozdanie dla organizacji pozarządowych - Zielony Wierzchołek Śląska.pdf (3,62MB)
PDFSprawozdanie z działalności jednostki_2020.pdf (55,91KB)
PDFUCHWAŁA nr 1_2020 -sprawozdanie.pdf (196,84KB)