Flaga UE Logo Leader Logo LGD Zielony Wierzhołek Śląska Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków

 Z A P R O S Z E N I E

 

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierzchołek Śląska”

zaprasza na

WALNE  ZEBRANIE  CZŁONKÓW,

które odbędzie się w dniu  26  WRZEŚNIA 2022 r.

w  Centrum Usług Społecznych na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku przy ul. Sportowej 14.

o godz. 17.00 - I termin, o godz. 17.15 - II termin

 

Porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania, powitanie członków i zaproszonych gości.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
  4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
  5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2021 wraz z omówieniem sprawozdania finansowego za rok 2021.
  6. Podjęcie Uchwały zatwierdzającej Bilans, Rachunek Zysków i Strat za 2021r.
  7. Podjęcie Uchwały o udzielenie absolutorium Zarządowi za 2021 rok.
  8. Sprawy bieżące.
  9. Pytania i wolne wnioski.
  10. Zamknięcie zebrania.

 

                                                                                                                     

                                              W imieniu Zarządu LGD

                                                                                                                                                                          Prezes Zarządu

                                                                                                                                                                            Witold Łacny       

                               

DOCUchwała zarząd absolutorium projekt 26.09.2022.doc (27,00KB)

DOCXUCHWAŁA nr 1_2022 bilans.docx (12,82KB)

PDFZielony_Wierzchołek_sprawozdanie_2021 (2) (1).pdf (56,91KB)