Flaga UE Logo Leader Logo LGD Zielony Wierzhołek Śląska Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Konkursie "Zadbajmy o wodę na wsi"

W imieniu Jednostki Regionalnej KSOW w województwie śląskim uprzejmie informujemy o ogłoszonym Konkursie "Zadbajmy o wodę na wsi". Zgłoszenia należy składać do dnia 30.09.2016 r.

Na obszarach wiejskich prawidłowa gospodarka wodna ma podstawowe znaczenie. Dla produkcji rolnej szczególnie ważne są urządzenia melioracji wodnych (np. rowy, drenarka). Przez wiele lat zadania związane z opieką nad tymi urządzeniami były realizowane przez spółki wodne, jednakże w ostatnich latach borykają się one z wielkimi problemami i nie są w stanie w pełni realizować swoich zadań statutowych. W efekcie dochodzi do zaburze%tosunków wodnych w gruntach rolnych, co może przejawiać się podtopieniami upraw i zabudowań.

Konkurs „Zadbajmy o wodę na wsi” został zorganizowany z myślą o spółkach wodnych i roli, jaką spełniają, utrzymując w sprawności urządzenia melioracji wodnych. Jego celem jest również rozpowszechnianie wśród mieszkańców naszego regionu wiedzy o prawidłowym kształtowaniu zasobów wodnych na obszarach wiejskich, o ich znaczeniu dla środowiska społeczno-przyrodniczego i wzrostu jakości życia na wsi. Z uwagi na doświadczenia zgromadzone podczas trwania dwóch pierwszych edycji konkursu, zmieniono jego zasady. Najważniejsza zmiana dotyczy wprowadzenia nowej kategorii przeznaczonej dla szkół podstawowych i gimnazjum województwa: wyboru najlepszego posteru naukowego o tematyce związanej z ochroną wód na obszarach wiejskich.

Prace nadesłane do konkursu oceniane będą w czterech kategoriach:

  • Kategoria I: najlepsza fotografia pt. Moja wieś nad wodą Kategoria otwarta, obejmująca mieszkańców województwa śląskiego, którzy ukończyli 15. rok życia, przeznaczona dla osób amatorsko zajmujących się fotografią
  • Kategoria II: najlepsza fotografia pt. Moja wieś nad wodą Kategoria otwarta, obejmująca mieszkańców województwa śląskiego, przeznaczona dla osób, które nie ukończyły 15. roku życia
  • Kategoria III: najlepszy plakat naukowy (poster) o tematyce związanej z ochroną wód na obszarach wiejskich województwa śląskiego Kategoria przeznaczona dla szkół podstawowych oraz gimnazjów działających na terenie województwa śląskiego
  • Kategoria IV: najlepsze zadanie inwestycyjne lub praca utrzymaniowa w zakresie melioracji wodnych szczegółowych na terenie województwa śląskiego
  • Kategoria obejmująca spółki wodne i związki spółek wodnych, działające na terenie województwa śląskiego na podstawie przepisów Działu VII Spółki wodne i związki wałowe ustawy z dnia 18.07.2001 r. — Prawo wodne.

Laureaci konkursu w kategoriach I – III otrzymają nagrody rzeczowe. Laureaci konkursu w kategorii IV otrzymają nagrody pieniężne. Nagrody rzeczowe zostaną ufundowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Planu operacyjnego na lata 2016 - 2017 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Ślaskiego (Schemat II Pomocy Technicznej PROW 2014-2020), natomiast środki na nagrody pieniężne zabezpieczono w budżecie województwa. Ponadto, wszyscy laureaci otrzymają okolicznościowe puchary Marszałka Województwa Śląskiego.

Wzorem lat poprzednich, uroczyste wręczenie nagród nastąpi podczas konferencji wojewódzkiej poświęconej problemom działalności spółek wodnych. Przewiduje się, że konferencja ta odbędzie się w listopadzie 2016 roku.

Prace konkursowe wraz z niezbędnymi formularzami należy przesłać do 30 września 2016 r. na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Wydział Terenów Wiejskich
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice

UWAGA! Dla zachowania terminu decydująca jest data stempla pocztowego na dokumencie przesyłki zawierającej prace konkursowe lub data wpływu do Kancelarii Ogólnej Urzędu w przypadku osobistego złożenia dokumentów.

Wszystkie niezbędne informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu (32) 77 40 547.

Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są tutaj.