Flaga UE Logo Leader Logo LGD Zielony Wierzhołek Śląska Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Wyjazd studyjny na Pojezierze

logo KSOW.png

Wyjazd studyjny na Pojezierze

Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” ogłasza nabór uczestników na wyjazd studyjny na Pojezierze w ramach zadania pn. „Gromadzenie przykładów operacji realizujących poszczególne priorytety PROW na Podlasiu i Pojezierzu poprzez organizację dwóch wyjazdów studyjnych”

Operacja realizowana jest w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Plan operacyjny na lata 2022-2023.

1.  Cel wyjazdu: Operacja ma na celu identyfikację, gromadzenie i upowszechnianie przykładów operacji zrealizowanych i sfinansowanych w ramach PROW. Dzięki organizacji wyjazdu uczestnicy będą mogli zapoznać się z pomysłami, które zostały zrealizowane oraz rozwiązaniami, które zostały już wdrożone, czyli są możliwe do stosowania i wspierają szeroko rozumiany rozwój obszarów wiejskich.

2.   Termin wyjazdu: 21-24.06.2023 r.

3.   Liczba uczestników wyjazdu – 50 osób.

4.  Organizator zapewnia: transport, wyżywienie, noclegi, ubezpieczenie, opiekę pilota/ opiekuna grupy oraz realizację programu merytorycznego.

Organizator nie wypłaca żadnych dodatkowych diet przysługujących uczestnikom; nie ponosi kosztów związanych z dojazdem na miejsce zbiórki i z powrotem; nie ponosi kosztów zagranicznych i krajowych rozmów telefonicznych wykonywanych z pokoi hotelowych przez uczestników wyjazdu oraz kosztów związanych z np. udostępnieniem w pokojach płatnej telewizji lub mini-baru. Ewentualne ww. koszty zostaną opłacone indywidualnie przez uczestników wyjazdu studyjnego. Roszczenia dotyczące ww. kosztów będą uregulowane w trakcie trwania wyjazdu.

5.       W wyjeździe uczestniczyć mogą tylko osoby pełnoletnie.

6.       Wymogi dotyczące kwalifikacji uczestników wyjazdu.

W wyjeździe może uczestniczyć osoba, która jest mieszkańcem województwa śląskiego, aktywnie działa na rzecz współpracy z LGD w zakresie podejmowanych inicjatyw oraz spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

·         jest przedstawicielem samorządu z woj. śląskiego.

·         jest przedstawicielem Lokalnej Grupy Działania z woj. Śląskiego (członek Zarządu, członek Rady, pracownik biura).

·         jest członkiem Lokalnej Grupy Działania z woj. Śląskiego (sektor społeczny, gospodarczy bądź publiczny).

7.     W kwalifikacji uczestników brane będę pod uwagę:

a)      ocena formalna- prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy;

b)      ocena merytoryczna- spełnienie warunku opisanego w pkt. 5 i 6;

c)       kolejność zgłoszeń.

 

8.      Wypełnienie formularza zgłoszeniowego równoznaczne jest z potwierdzeniem chęci udziału w wyjeździe studyjnym. W przypadku braku możliwości uczestnictwa należy wskazać inną osobę, która weźmie udział w wizycie. W przeciwnym razie osoba rezygnująca zobowiązana będzie do pokrycia kosztów pobytu przypadających na jednego uczestnika (ok. 2000 zł).

9.  Osoby zakwalifikowane na listę uczestników otrzymają drogą mailową potwierdzenie udziału wraz ze szczegółowymi informacjami organizacyjnymi.

10.  Wypełnioną kartę zgłoszeniową proszę dostarczyć osobiście albo przesyłką pocztową (decyduje data wpływu) do siedziby biura 42-100 Kłobuck, ul. Staszica 12 bądź e-mail z dopiskiem „Wyjazd studyjny – Pojezierze” na adres: biuro@lgd-klobuck.pl (skan z podpisem, oryginał dostarczony niezwłocznie) do dnia 31.05.2023r. 

O uczestnictwie w wyjeździe studyjnym decyduje kryterium dot. aktywności na rzecz współpracy z LGD a następnie kolejność zgłoszeń.

11.   Załączniki:

 

DOCXKarta-zgloszeniowa-wyjazd-studyjny-Pojezierze.docx (87,76KB)

DOCXRamowy Program wyjazdu studyjnego na Pojezierze.docx (90,33KB)

PDFtablica informacyjna.pdf (710,27KB)

 

12. Osoby do kontaktu:

Elżbieta Wachowska, 

Tel. 664366324