Flaga UE Logo Leader Logo LGD Zielony Wierzhołek Śląska Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków

 Z A P R O S Z E N I E

 

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierzchołek Śląska”

zaprasza na

WALNE  ZEBRANIE  CZŁONKÓW,

które odbędzie się w dniu  27 czerwca 2023 r. 

w Gminnym Ośrodku Kultury we Wręczycy Wielkiej,  przy ul. Śląskiej 20.

o godz. 18.00 - I termin, o godz. 18.15 - II termin

 

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania, powitanie członków i zaproszonych gości.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
 4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2022 wraz z omówieniem    
       sprawozdania finansowego za rok 2022 r.
 6. Podjęcie Uchwały zatwierdzającej Bilans, Rachunek Zysków i Strat za 2022 r.
 7. Podjęcie Uchwały o udzielenie absolutorium Zarządowi za 2022 rok.
 8. Sprawy bieżące.
 9. Pytania i wolne wnioski.
 10. Zamknięcie zebrania.

 

                                                                                                                     

                              W imieniu Zarządu LGD

                                                                                                                                                          Prezes Zarządu

                                                                                                                                                             Witold Łacny 

 

DOCWALNE ZEBRANIE 06.2023 ZAPROSZENIE.doc (214,50KB)

PDFSprawozdanie finansowe 2022 r.pdf (508,26KB)