Flaga UE Logo Leader Logo LGD Zielony Wierzhołek Śląska Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Zaproszenie na Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków

Z A P R O S Z E N I E

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierzchołek Śląska”

zaprasza na

 SPRAWOZDAWCZE WALNE  ZEBRANIE  CZŁONKÓW,

które odbędzie się w dniu  28 czerwca 2024 r.

w Centrum Usług Społecznych na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji

 w Kłobucku przy ul. Sportowej 14.

o godz. 9.00 - I termin, o godz. 9.15 - II termin

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania, powitanie członków i zaproszonych gości.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
 4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2023 wraz z omówieniem sprawozdania finansowego za rok 2023.
 6. Podjęcie Uchwały zatwierdzającej Bilans, Rachunek Zysków i Strat za 2023r.
 7. Podjęcie Uchwały o udzielenie absolutorium Zarządowi za 2023 rok.
 8. Uzupełnienie składu Rady LGD.
 9. Przedstawienie aktualizacji LSR na lata 2023-2027 oraz podjęcie Uchwały zatwierdzającej aktualizację.
 10. Przedstawienie procedur wyboru operacji w ramach PS WPR oraz EFS+ oraz podjęcie Uchwały zatwierdzającej procedury.
 11. Przedstawienie procedury ustalania i zmiany niebudzących wątpliwości interpretacyjnych kryteriów wyboru operacji wraz z kryteriami wyboru operacji oraz podjęcie Uchwały zatwierdzającej procedury.
 12. Przedstawienie zmian w Regulaminie Rady LGD oraz podjęcie Uchwały zatwierdzającej zmiany.
 13. Sprawy bieżące.
 14. Pytania i wolne wnioski.
 15. Zamknięcie zebrania.

 

                                                                                                                     

W imieniu Zarządu LGD

                                                                                                                            Prezes Zarządu

                                                                                                                         Elżbieta Wachowska   

PDFSPRAWOZDANIE_LGD_ZIELONY_WIERZCHOŁEK_ŚLĄSKA_2023 1.pdf (3,49MB)

PDFProcedury wyboru i oceny grantobiorców_3.7.pdf (2,00MB)
PDFKryteria dla projektów grantowych efs.pdf (549,38KB)
PDF1. Procedura oceny i wyboru Grantobiorców w ramach projektów grantowych efs.pdf (655,46KB)
PDFZał nr 2 do Procedury Wzór Karty weryfikacji formalnej wniosku o powierzenie grantu efs.pdf (574,93KB)
PDFZał nr 3 do Procedury Wzór Karty oceny kryteriów wyboru dostępu efs.pdf (665,19KB)
PDF_Procedury wyboru operacji LGD_4.5 PSWPR.pdf (1,67MB)
PDFProcedura ustalania i zmiany niebudzących wątpliwości interpretacyjnych kryteriów wyboru operacji.pdf (416,76KB)
PDFREGULAMIN Rady Konsultacje.pdf (170,50KB)
PDFZWŚ_1 LSR 23-27 do konsultacji.pdf (2,11MB)