Flaga UE Logo Leader Logo LGD Zielony Wierzhołek Śląska Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej

100 tys. zł na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

 

Lokalna Grupa Działania "Zielony Wierzchołek Śląska" informuje, że w dniu 8 lutego 2017 r. nastąpiło ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Kiedy i gdzie można złożyć wniosek o przyznanie pomocy?
Osoba zainteresowana uzyskaniem wsparcia na operację związaną z podjęciem pozarolniczej działalności gospodarczej musi złożyć wniosek o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników w terminie podanym przez prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ogłoszeniu o naborze wniosków o przyznanie pomocy. Wniosek o przyznanie pomocy składa się do dyrektora oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Wnioskodawcy.

Nabór wniosków przeprowadzony zostanie w terminie od 13 marca do 11 kwietnia 2017 r.

Wiecej informacji znajdziecie Państwo na stronie Agencji www.arimr.gov.pl :

http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/poddzialanie-62-pomoc-na-rozpoczecie-pozarolniczej-dzialalnosci-gospodarczej-na-obszarach-wiejskich.html