Flaga UE Logo Leader Logo LGD Zielony Wierzhołek Śląska Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków

Porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania, powitanie Członków.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania.

4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2016 wraz z omówieniem sprawozdania finansowego za rok 2016.

6. Podjęcie Uchwały zatwierdzającej bilans rachunku zysków i strat za 2016 r.

7. Podjecie Uchwały o udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2016.

8. Pytania i wolne wnioski.

9. Zamknięcie zebrania.

W imieniu Zarządu LGD

Prezes Witold Łacny