Flaga UE Logo Leader Logo LGD Zielony Wierzhołek Śląska Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Projekt „Jasne, że własna firma”, numer RPSL.07.03.02-24-0743/16-00, współfinansowany  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, Poddziałanie 7.3.2 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT.

Projekt jest realizowany w okresie od 1.04.2017 r. do 31.03.2019 r.

Celem projektu jest wzrost poziomu zatrudnienia wśród 80 w tym 46 Kobiet niepracujących osób zamieszkałych na terenie subregionu północnego województwa śląskiego (Miasto Częstochowie, powiaty: częstochowski, kłobucki i myszkowski), powyżej 30 roku życia poprzez szkolenia, doradztwo oraz wsparcie finansowe na utworzenie działalności gospodarczej.

Zakres przewidzianych form wsparcia obejmuje:

  • szkolenia i doradztwo przed rozpoczęciem działalności,
  • wsparcie finansowe:

- podstawowa dotacja w wysokości maks. 23 398,68 zł,

- wsparcie pomostowe w okresie pierwszych 6 miesięcy funkcjonowania działalności gospodarczej w wysokości 2000 zł na miesiąc w tym 150 zł wkładu własnego osoby tworzącej działalność gospodarczą,

- przedłużone wsparcie pomostowe w okresie od 6 do 12 miesiąca funkcjonowania działalności gospodarczej w wysokości 2000 zł na miesiąc,

  • szkolenia i doradztwo po założeniu działalności gospodarczej.

Projekt skierowany jest do osób zamieszkałych (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie subregionu północnego województwa śląskiego (Miasto Częstochowie, powiaty: częstochowski, kłobucki i myszkowski) w szczególności osób zamieszkujących obszary objęte Lokalnym Programem Rewitalizacji, które spełniają łącznie następujące kryteria:

  • są w wieku powyżej 30 lat (liczone od dnia 30. urodzin),
  • nie pracują, tj. są osobami bezrobotnymi lub osobami biernymi/nieaktywnymi zawodowo należącymi do co najmniej jednej z poniższych grup:

- osoby powyżej 50 roku życia,

- kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka),

- osoby z niepełnosprawnościami,

- osoby długotrwale bezrobotne,

- osoby o niskich kwalifikacjach,

Preferowane udziałem w projekcie będą osoby zamieszkujące obszary objęte Lokalnym Programem Rewitalizacji.

Nabór osób zainteresowanych udziałem w projekcie odbywać się będzie w okresie 10 lipiec 2017 - 27 lipiec 2017.

Szczegółowe zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz wszelkie informacje zostały ujęte w Regulaminie Rekrutacji Uczestników Projektu „Jasne, że własna firma”, na stronie internetowej http://www.arr.czestochowa.pl/projekty/aktualne/jasne-ze-wlasna-firma oraz w Biurze Projektu przy ul. Al. NMP 24 l. 6 w godz. 7.30 – 15.30.

Kierownik projektu Adam Morzyk

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

DOCinformacja o projekcie.doc (215,50KB)


Projekt pn. „Jasne, że własna firma” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego